SOAPI
CA | ES
Logotip SOAPI

Fitxa participant sessió d'acollida

Nou Barris - 13/12/2021 - 17:30

Dades del/la participant
Protecció de dades

D'acord a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, li informem que l'emplenament d'aquest formulari implica el consentiment de l'interessat/da a la incorporació de les dades en una Base de dades de titularidad de l'Ajuntament de Barcelona

L'interessat/da podrà exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjancant comunicació per a immigracio@bcn.cat.