SOAPI
CA | ES | UK
Logotip SOAPI

Fitxa participant sessió d'acollida

Sant Martí - 25/10/2022 - 17:30
Pl Valentí Almirall, 1

Dades del/la participant
Protecció de dades

D'acord a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, li informem que l'emplenament d'aquest formulari implica el consentiment de l'interessat/da a la incorporació de les dades en una Base de dades de titularidad de l'Ajuntament de Barcelona

L'interessat/da podrà exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjancant comunicació per a immigracio@bcn.cat.

Declaració de responsabilitat COVID 19

Declaro:

No presentar simptomatologia compatible amb la malaltia COVID-19 ni haver estat en contacte directe amb persona confirmada o probable de COVID 19 en els últims 10 dies.

Que, durant la meva permanència a les installacions on s'efectuï la sessió informativa complirà amb les instruccions de seguretat relatives al COVID 19 que se relacionen a continuació, sent aquesta una relació de mesures preventives no exhaustiva, que es completarà amb les indicacions que aporti en cada moment, el personal del SOAPI:

1. A l'entrar al centre s’utilitzarà gel hidroalcohòlic i presa de temperatura.
2. En tot moment utilitzarà mascareta de seguretat
3. Es mantindrà en el lloc designat durant tota la sessió
4. Es seguiran estrictament les indicacions de el personal de centre.
5. Farà servir el lavabo seguint les pautes d'ús marcades en cada centre
6. Tindrà en compte que el virus es propaga al tossir i esternudar (a través de gotetes en l'aire), així com a través del contacte directe. Farà servir l'avantbraç al tossir o esternudar.
7. No podrà romandre en passadissos i zones comunes, ni esperar als companys a l'interior de el centre.
8. Haurà d'accedir a el centre sense acompanyants i amb el material imprescindible (paper i bolígraf)